ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


คำถามที่พบบ่อย - บริษัทจำกัด


การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินต้องประกาศ นสพ.และส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยหรือไม่?...
ตอบ : กฎหมายกำหนดว่าในการบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ และส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ ดังนั้นไม่ว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องใดๆ ก็ตาม ต้องดำเนินการตามที่กม. กำหนดไว้ข้างต้น


บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง แทนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่?...
ตอบ : สามารถทำได้ แต่ยังคงต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ควบคู่กันไปด้วย


บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยใช้ E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ได้หรือไม่?
ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้ชัดเจนให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้น


การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ คืออะไร?
ตอบ : การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ  ก็คือการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง แต่มีความแตกต่างกันดังนี้ การประชุมสามัญ  มี  2  กรณี  คือ (1)  การประชุมสามัญครั้งแรก  เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท (2) การประชุมสามัญครั้งต่อๆไป  เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหลังจากที่ได้มีการประชุมสามัญครั้งแรกไปแล้ว  โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา  12 เดือน การประชุมวิสามัญ  เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งอื่นๆ นอกจากที่เป็นการประชุมสามัญ  โดยปกติการประชุมวิสามัญก็เพราะมีเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่ กม. หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา


มติธรรมดาและ มติพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ :  การลงมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมี 2 ประเภท คือ มติธรรมดาและมติพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันใน 3 กรณี คือ (1) กิจการที่จะลงมติ กิจการที่จะลงมติธรรมดาเป็นกิจการทั่วๆไป ซึ่งกฎหมายมิได้บังคับให้ตกลงกันด้วยมติพิเศษ ส่วนกิจการที่กฎหมายบังคับให้ลงมติพิเศษ มี 6 กรณี คือ      1.1 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ      1.2 การเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่      1.3 การออกหุ้นใหม่ให้ชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากชำระด้วยเงิน      1.4 การลดทุน      1.5 การเลิกบริษัท      1.6 การควบบริษัทเข้าด้วยกัน (2) การบอกกล่าวเรียกประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติธรรมดา ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ถ้าเป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ต้องลงพิมพ์โฆษณาและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (3) การลงมติ มติธรรมดาให้ถือตามเสียงข้างมากที่ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจเป็นการลงคะแนนด้วยวิธีชูมือ หรือการลงคะแนนลับก็ได้ ส่วนมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติในเรื่องนั้น โดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


การลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชูมือ (โดยเปิดเผย) และการลงคะแนนลับแตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ : โดยหลักแล้วในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่  ให้ออกเสียงโดยวิธีชูมือ  เว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนร้องขอให้ลงคะแนนลับ  ซึ่งการลงคะแนนเสียง 2 ประเภทนี้แตกต่างกันในเรื่องของการนับคะแนน  กล่าวคือ    การลงคะแนนด้วยวิธีชูมือ  ให้นับผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่มาประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน  มีเสียงคนละหนึ่งเสียง  โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้น   การลงคะแนนลับ  ให้นับคะแนนตามจำนวนหุ้น  โดยถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง  เสียงหนึ่งต่อหนึ่งหุ้น


คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ซึ่งต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ จะต้องประกาศเป็นภาษาไทยเท่านั้น หรือประกาศเป็นภาษาต่างประเทศได้ด้วย?...
ตอบ : โดยปกติต้องประกาศเป็นภาษาไทย  แต่ถ้าต้องการประกาศเป็นภาษาต่างประเทศด้วย  ก็ควรกำหนดไว้ในข้อบังคับเพื่อเป็นการป้องกันการโต้แย้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท  ทั้งนี้รวมถึงหนังสือนัดประชุมที่จะต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด้วย

 


หุ้นของบริษัท มีกี่ชนิด อะไรบ้าง?
ตอบ : ตาม ป.พ.พ. หุ้นของบริษัทจำกัด มี 2 ชนิด คือ (1)  หุ้นสามัญ  เป็นหุ้นชนิดที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิตามธรรมดา เช่น สิทธิเข้าประชุม  และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล  เมื่อบริษัทได้กำไร  เป็นต้น (2)  หุ้นบุริมสิทธิ  เป็นหุ้นชนิดที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิเป็นพิเศษบางประการดีหรือด้อยกว่าหุ้นสามัญ  เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลก่อน  มีสิทธิออกเสียงเป็น 2 เท่าของหุ้นสามัญ  หรือกำหนดให้ได้รับคืนเงินค่าหุ้นก่อนหุ้นสามัญเมื่อบริษัทเลิกกันก็ได้  อย่างไรก็ตามหุ้นบุริมสิทธินี้ต้องวางกำหนดสภาพ   และบุริมสิทธิตั้งแต่ตอนประชุมตั้งบริษัท  หรือตอนเพิ่มทุน(หากบริษัทออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ) และเมื่อได้ออกหุ้นบุริมสิทธิแล้ว ห้ามมิให้แก้ไขบุริมสิทธิของหุ้นนั้นอีก


ใบหุ้น คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีวิธีการโอนแตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ : ใบหุ้น  คือหนังสือสำคัญซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น  ใบหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  (1)  ใบหุ้นชนิดระบุชื่อ  คือใบหุ้นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น (2)  ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ  คือใบหุ้นชนิดที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น  แต่จะระบุในใบหุ้นนั้นว่าเป็นหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ  ซึ่งหุ้นชนิดนี้จะออกได้ก็ต่อเมื่อ        2.1  มีข้อบังคับของบริษัทอนุญาตไว้        2.2  หุ้นได้ใช้ราคาเต็มมูลค่าแล้ว        การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อ  ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน  และมีพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน  และจะใช้ยันบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้  ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว  ส่วนการโอนหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือจะสมบูรณ์เพียงส่งมอบใบหุ้นให้แก่กันเท่านั้น


เวลาที่บริษัทจะบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกาศ นสพ. และส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยนั้น ถ้าเป็นกรณีที่ห้างฯ จะประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน จะต้องประกาศ นสพ. และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับเหมือนบริษัทหรือไม่?...
ตอบ : การบอกกล่าวเรียกประชุมที่ต้องประกาศ หนังสือพิมพ์และส่งไปรษณ๊ย์ตอบรับ ใช้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่านั้น ไม่ใช้บังคับกรณีที่เป็นห้างฯแต่อย่างใด


กฎหมายใหม่ให้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้ แต่ถ้าต้องการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อน แล้วจดทะเบียนบริษัทในภายหลังตามแบบเดิม สามารถทำได้หรือไม่?...
ตอบ : ได้


กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่?...
ตอบ : ไม่ได้  ต้องแยกส่งคนละซอง มิฉะนั้นจะไม่มีหลักฐานการส่งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละคน


การส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ ใครจะต้องเป็นผู้เซ็นรับในใบตอบรับ?
ตอบ : ผู้ที่จะเซ็นชื่อรับหนังสือนัดประชุมที่ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับหนังสือนั้นไว้ เช่น ตัวผู้ถือหุ้นเอง หรือบุคคลที่อยู่ภายในบ้านเดียวกับผู้ถือหุ้น นั้น


ถ้าบริษัทมีผู้ถือหุ้นอยู่ต่างประเทศ เวลาบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศด้วยหรือไม่?...
ตอบ : กฎหมายกำหนดให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ซึ่งหมายถึง หนังสือพิมพ์ที่ออกในจังหวัดหรือมีจำหน่ายในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท  ดังนั้นแม้ผู้ถือหุ้นอยู่ต่างประเทศ ก็ไม่ต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ


ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไม่?
ตอบ : หากบริษัทมีหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ หรือส่งมอบแก่ตัวผู้ถือหุ้นเองก็ได้ แต่ถ้าบริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ บริษัทต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วย

ที่มา  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
คลังข้อมูลสำหรับผู้บริหารมือใหม่

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล article
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560 article
รวมบทความบัญชีภาษีและการบัญชี
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักแทนของเดิม10หลัก
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
ซ่อมบ้าน-รถน้ำท่วม เคลมภาษีได้ไม่เกินแสน
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีน้ำท่วม ถึง30ธันวาคม2554
บทความงานบัญชีที่น่าสนใจ
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า article
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!
สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้ยงต้น article
เถ้าแก่ใหม่ มาทางนี้ คำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบ
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนพาณิชย์
การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ประเภทของใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550
กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย article
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาสารพันกับ การซื้อหน่วยลงทุน RMF LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหาค่าลดหย่อนภาษี ภงด.90 ภงด.91
ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี article
การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร? article
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี article
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
การจำหน่ายหนี้สูญ
รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้
การขอคืนภาษี กรมสรรพากร เงินได้บุคคลธรรมดา
คำถามยอดนิยม RMF LTF
Tax Point จุดรับผิดทางภาษี
ข้อหารือภาษีอากร
กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง
ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมส่งเสริมการออมได้อย่างไร
ชีวิตดีมีคุณภาพ หลังวัยเกษียณกับประกันสังคม
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวนภาษีเงินได้ จะหักต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไรดี
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
ภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบจะต้องถูกปรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551
คำถาม-คำตอบ การตั้งราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
แนวปฎิบัติในการหักภาษีเงินได้ กรณีการส่งเสริมการขาย
ข้อควรระวัง การหักลดหย่อน กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อควรระวัง กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
คำถามที่พบบ่อย - ทะเบียนพาณิชย์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
รวมบทความเกี่ยวกับบัญชีภาษี1
สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง ค่าลดหย่อน กรณี ผู้มีเงินได้/คู่สมรส
ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
สารพันปัญหา "เงินบริจาคและเงินสนับสนุนการศึกษา"
เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ครบเครื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รวมบทความบัญชีภาษีภาค3
เอกสารถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม
บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ใบกำกับภาษี กับการเปลี่ยนที่อยู่โดยส่วนราชการ
ค่าชดเชยแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคพรรคการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
คำถามยอดฮิต ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๒
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๑
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics