ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


คำถามยอดฮิต ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF

ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF

 

 

1. ชื่อเรื่อง : ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหลายประเภท

คำถาม :   กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น ลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PDF) หรือลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะมีหลักเกณฑ์การคำนวณการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

คำตอบ :   การลงทุนในกองทุนหลายประเภท จำนวนเงินที่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกองทุน เช่น กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะลงทุนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ เป็นต้น แต่เมื่อรวมทุกกองทุนแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

2. ชื่อเรื่อง : ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หลายกองทุน

คำถาม :   ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

คำตอบ :   กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยพิจารณาจากตัวบุคคลเป็นเกณฑ์ในการได้รับสิทธิ กล่าวคือ ในแต่ละปีผู้ลงทุนจะต้องลงทุนในหน่วยลงทุนฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท แต่หากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนฯ ในบางกองทุน จนทำให้ยอดรวมการลงทุนในปีดังกล่าวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่ามีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

3. ชื่อเรื่อง : ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทั้งหมดแล้วซื้อใหม่นำมาหักลดหย่อนได้

คำถาม :   นาย ก. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 และซื้อติดต่อกันมาทุกปี นาย ก. ต้องการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ซื้อมาทั้งหมด (ปี 2547 - 2551) ภายในปี 2552 และนำเงินไปซื้อกองทุน RMF ใหม่ นาย ก. นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF นี้ไปหักลดหย่อนภาษีในปี 2552 ได้หรือไม่

คำตอบ :   หากนาย ก. ได้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF แล้ว ต่อมาในปี 2552 นาย ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ใหม่  นาย ก. มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2552 ได้ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)

 

4. ชื่อเรื่อง : ซื้อและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ในปีภาษีเดียวกัน

 

คำถาม :   กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในระหว่างปี จะมีหลักเกณฑ์การคำนวณว่าได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกรณีนี้เป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

คำตอบ :   กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในระหว่างปี จำนวนเงินการซื้อหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องเป็นจำนวนเงินการซื้อและขายหน่วยลงทุนโดยคงเหลือสุทธิ ณ ตอนสิ้นปี


5. ชื่อเรื่อง : ขายและซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ในปีภาษีเดียวกัน

คำถาม :   นาย ก. มีเงินได้จากเงินเดือนประจำ ในปี 2552 ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ถือครบ 5 ปี และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ใหม่ เงินได้ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าซื้อ LTF ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ได้รับในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องนำเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่ได้รับยกเว้นมารวมคำนวณด้วยหรือไม่

คำตอบ :   กรณีซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่ผู้มีเงินได้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินอัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้คำนวณจากเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดในปีภาษีนั้นก่อนหักเงินได้จากการขาย LTF ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(67) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)

 

6. ชื่อเรื่อง  : ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำถาม :   นาง อ. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยเริ่มซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกในปี 2548 และซื้อต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี ในแต่ละปีได้นำค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต่อมา ปี 2552 นาง อ.ซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 200,000 บาท และได้ขายคืนระหว่างปี ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในปี 2551 เฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
                    1. ปี 2552 นาง อ. มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่
                    2. ปี 2548 - 2551 นาง อ. มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่

คำตอบ :   1. หาก นาง อ. ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เป็นไป ตามข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ก็จะมีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในปี 2552 เท่าที่ได้จ่ายไปจริง และถือไว้ตลอดปีภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126(พ.ศ.2509)ฯ และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้(ฉบับที่ 90)ฯ  
                    2. เมื่อ นาง อ. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว ต่อมาได้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ดังนั้น นาง อ. จึงหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของแต่ละปีภาษีที่ผ่านมา พร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

7. ชื่อเรื่อง : การนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ซื้อก่อน 1 มีนาคม 2551 และลงทุนไม่ต่อเนื่องได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำถาม :     นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 และซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเพิ่มในปี 2548 - 2550 (ปี 2547 หยุดการซื้อ) และขายหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนรวม RMF ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เพื่อจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2551 การนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวครบ 5 ปี หรือไม่

คำตอบ :   ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนรวม มีการนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็น 2 กรณี ดังนี้
                    1.ให้นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก สำหรับผู้มีเงินได้ที่มิใช่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(55) และ (65) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)           
                   2.ให้นับระยะเวลาถือหน่วยลงทุนเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(56) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และ ข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
                  ดังนั้น หาก นาย ก. มิใช่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ การนับระยะเวลาถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ให้นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกตามข้อ 1 ได้แก่ ปี 2546 ทำให้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ครบ 5 ปี นาย ก. จึงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2551

8. ชื่อเรื่อง : ผู้สูงอายุซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF

คำถาม :   การยกเว้นภาษีสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่หักได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้นั้น คำนวณจากเงินได้หลังหรือก่อนหักการยกเว้นภาษีกรณีเงินได้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ และเงินชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

คำตอบ :   กรณีซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หรือ LTF ที่ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีให้ยกเว้นได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินก่อนหักยกเว้นภาษีกรณีผู้มีเงินได้อายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับ และเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

9. ชื่อเรื่อง : ภริยาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF และการกรอกแบบ

คำถาม :   ภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้ามีการซื้อกองทุน RMF และ LTF จะหักลดหย่อนอย่างไร และกรอกแบบอย่างไร กรณีภริยาแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 และภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 รวมกันกับสามี

คำตอบ :   ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF หักลดหย่อนได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตามข้อ 2(55) และ (66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
                  ส่วนการกรอกแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 ของภริยา กรณีแยกยื่นแบบฯ และยื่นแบบฯ รวมกับสามี นั้น
                  1. กรณีภริยาแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน ได้โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้
                  2. กรณีภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 รวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับสามี สามารถกรอกในข้อลดหย่อนของผู้มีเงินได้ ได้ทั้งจำนวน หรือภริยาแยกคำนวณภาษีแต่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในฉบับเดียวกับสามี สามารถใช้สิทธิได้โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้

10.ชื่อเรื่อง : เอกสารที่ใช้แสดงสิทธิในการยกเว้นเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF กรณีไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดเวลาเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ  

 

คำถาม :   ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ก่อนกำหนดเวลาตามหลักเกณฑ์การได้สิทธิยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนมารวมคำนวณเพื่อเสียเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะต้องใช้หลักฐานใดให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
 
คำตอบ :   ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนำมาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อไปได้

 

11.ชื่อเรื่อง : การนับระยะเวลาการไถ่ถอน LTF เพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

คำถาม :   ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 และขายหน่วยลงทุนนี้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 อยากทราบว่าการนับระยะเวลาการไถ่ถอน LTF เพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีใดถูกต้องระหว่าง
          กรณีที่ 1 ซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ถือว่านับ 1 ปีปฏิทินแล้ว ดังนั้น เมื่อขายหน่วยลงทุน LTF ในวันใดวันหนึ่งในปี 2551 ถือว่าลงทุนมาครบ 5 ปีปฏิทินแล้ว
          กรณีที่ 2 ซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ถือว่านับ 1 ปีปฏิทินแล้ว แต่จะต้องถือ LTF ให้เต็มปี 2551 จึงจะถือว่าลงทุนครบ 5 ปีปฏิทินแล้ว ดังนั้น ต้องขาย LTF ในวันใดวันหนึ่งในปี 2552

คำตอบ :   ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ตามข้อ 2(66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175) ดังนั้น การนับระยะเวลาถือหน่วยลงทุน LTF ให้นับตามกรณีที่ 1 โดยไม่ได้คำนึงว่า ปีที่ถือครบ 5 ปีปฏิทินนั้นต้องถือให้เต็มปีปฏิทิน

 

 

 

บริการด้วยใจ   ใส่ใจทุกคำถาม

RD Call Center
คลังข้อมูลสำหรับผู้บริหารมือใหม่

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล article
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560 article
รวมบทความบัญชีภาษีและการบัญชี
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักแทนของเดิม10หลัก
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
ซ่อมบ้าน-รถน้ำท่วม เคลมภาษีได้ไม่เกินแสน
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีน้ำท่วม ถึง30ธันวาคม2554
บทความงานบัญชีที่น่าสนใจ
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า article
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!
สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้ยงต้น article
เถ้าแก่ใหม่ มาทางนี้ คำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบ
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนพาณิชย์
การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ประเภทของใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550
กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย article
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาสารพันกับ การซื้อหน่วยลงทุน RMF LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหาค่าลดหย่อนภาษี ภงด.90 ภงด.91
ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี article
การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร? article
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี article
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
การจำหน่ายหนี้สูญ
รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้
การขอคืนภาษี กรมสรรพากร เงินได้บุคคลธรรมดา
คำถามยอดนิยม RMF LTF
Tax Point จุดรับผิดทางภาษี
ข้อหารือภาษีอากร
กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง
ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมส่งเสริมการออมได้อย่างไร
ชีวิตดีมีคุณภาพ หลังวัยเกษียณกับประกันสังคม
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวนภาษีเงินได้ จะหักต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไรดี
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
ภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบจะต้องถูกปรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551
คำถาม-คำตอบ การตั้งราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
แนวปฎิบัติในการหักภาษีเงินได้ กรณีการส่งเสริมการขาย
ข้อควรระวัง การหักลดหย่อน กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อควรระวัง กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
คำถามที่พบบ่อย - บริษัทจำกัด
คำถามที่พบบ่อย - ทะเบียนพาณิชย์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
รวมบทความเกี่ยวกับบัญชีภาษี1
สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง ค่าลดหย่อน กรณี ผู้มีเงินได้/คู่สมรส
ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
สารพันปัญหา "เงินบริจาคและเงินสนับสนุนการศึกษา"
เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ครบเครื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รวมบทความบัญชีภาษีภาค3
เอกสารถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม
บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ใบกำกับภาษี กับการเปลี่ยนที่อยู่โดยส่วนราชการ
ค่าชดเชยแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคพรรคการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๒
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๑
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics