ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552

มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552 

 

 

1. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

 

            ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้ คนละ 60,000 บาท และต้องมีหลักฐานดังนี้

 

กรณีหักลดหย่อนคนพิการ

                   (1) หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.๐๔)

                   (2) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของบุคคลที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการดังกล่าวในส่วนที่แสดงว่า ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กรณีหักลดหย่อนคนทุพพลภาพ

                   (1) ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า บุคคลที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อนมีภาวะจำกัดหรือขาดความสามารถในการประกอบกิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน และใบรับรองแพทย์ดังกล่าวต้องออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน

                   (2) หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย.0๔-๑) ที่รับรองว่า ผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลที่ผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อน  โดยผู้รับรองต้องเป็นสามีภริยาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมหรือหลาน หรือบิดามารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน หรือปู่ย่าตายาย หรือลุงป้าน้าอา ของบุคคลดังกล่าว หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่บุคคลดังกล่าวอยู่อาศัย โดยหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้รับรองต้องรับรองในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน ตามมาตรา 47(1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร  ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182)

 

 

2. ค่าเบี้ยประกันชีวิต 

 

           ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)  และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) 

             สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป  ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต และผู้รับประกันภัยต้องระบุเพิ่มเติม หากมีกรณีดังต่อไปนี้

                    (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ต้องระบุจำนวนเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน และผู้มีเงินได้ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมมาหักลดหย่อนได้

                    (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์

 

 

3. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 

 ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น  แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (โดยรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชนแล้ว) ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)  และต้องมีหลักฐานจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่แสดงได้ว่า มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

 

 

4. ค่าซื้อหน่วยลงทุนใน/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

 

       ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตามข้อ 2(66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169)  และต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่า มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อการยกเว้นเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

 

 

5. ค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

 

         ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นค่าซื้ออาคารดังกล่าว ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับค่าซื้ออาคารดังกล่าว ที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)     

   

 

6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 

      ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 7,200 บาท ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ตามมาตรา 47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

7.  การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย 

 

          กรณีผู้มีเงินได้มีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) – (8) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ 60,000 บาท ขึ้นไป คูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หากมีเงินภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 480) พ.ศ.2552

ตัวอย่าง การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 480) มีดังนี้

 

ตัวอย่างที่ 1  ในปีภาษี 2552 นาย ก. เป็นผู้มีเงินได้จากการขายของ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนทั้งสิ้น 800,000 บาท

 

การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย

 

วิธีที่ 1  เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ หรือเรียกว่า อัตราก้าวหน้า  ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร

          เงินได้พึงประเมิน                                                   800,000     บาท

          หัก ค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ                              640,000     บาท

          หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้                                     30,000     บาท

          คงเหลือเงินได้สุทธิ                                                130,000     บาท

          หัก เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี)     150,000     บาท

          คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี                                  -      บาท

          มีภาษีต้องเสียจำนวน (ในอัตราร้อยละ 10)                            -      บาท

 

 

วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร 

         เงินได้พึงประเมิน                                                 800,000    บาท

         คูณอัตราภาษีร้อยละ 0.5 คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน     4,000    บาท

         ดังนั้น ในปีภาษี 2552 นาย ก. ได้รับยกเว้นภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 2 และไม่มีภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 1 จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

 

ตัวอย่างที่ 2  ในปีภาษี 2552 นาย ข. เป็นผู้มีเงินได้จากการขายของ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

 

การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย

 

วิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ หรือเรียกว่า อัตราก้าวหน้า  ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร

          เงินได้พึงประเมิน                                              1,000,000   บาท

          หัก ค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ 80                        800,000   บาท

          หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้                                   30,000   บาท

               คงเหลือเงินได้สุทธิ                                         170,000   บาท

          หัก เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก(ได้รับยกเว้นภาษี)    150,000   บาท

               คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี                   20,000   บาท

                 มีภาษีต้องเสียจำนวน (ในอัตราร้อยละ 10)             2,000   บาท

 

 

วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร 

          เงินได้พึงประเมิน                                                 1,000,000   บาท

          คูณอัตราภาษีร้อยละ 0.5 คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน        5,000   บาท

          ดังนั้น ในปีภาษี 2552 นาย ข. ต้องเสียภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 1 จำนวน 2,000 บาท

 

 

ตัวอย่างที่ 3    ในปีภาษี 2552 นาย ค. เป็นผู้มีเงินได้จากการขายของ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา  40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ในปีภาษี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

 

การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย

 

วิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ หรือเรียกว่า อัตราก้าวหน้า  ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร

           เงินได้พึงประเมิน                                             1,100,000  บาท

           หัก ค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ 80                       880,000  บาท

           หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้                                  30,000  บาท

           คงเหลือเงินได้สุทธิ                                             190,000  บาท

           หัก เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี)  150,000  บาท

           คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี                       40,000  บาท

           มีภาษีต้องเสียจำนวน (ในอัตราร้อยละ10)                    4,000  บาท

 

 

วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร                 

      เงินได้พึงประเมิน                                                        1,100,000  บาท

      คูณอัตราภาษีร้อยละ 0.5 คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน              5,500  บาท

ในปีภาษี 2552 นาย ค. ต้องเสียภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 2 จำนวน   5,500 บาท

 

 

8.  การกรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2552

             กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

                 ในใบแนบดังกล่าวได้เพิ่ม ส่วน ง เงินได้ที่ได้รับยกเว้น ให้ผู้มีเงินได้ระบุเงินได้ที่ได้รับยกเว้น เพื่อเป็นฐานในการคำนวณการซื้อหน่วยลงทุน เช่น เงินได้ฯ ที่ข้าราชการได้รับตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด

 

 

 

 

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคำถาม

RD Call Center

 

ที่มา : กรมสรรพากร
คลังข้อมูลสำหรับผู้บริหารมือใหม่

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล article
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560 article
รวมบทความบัญชีภาษีและการบัญชี
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักแทนของเดิม10หลัก
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
ซ่อมบ้าน-รถน้ำท่วม เคลมภาษีได้ไม่เกินแสน
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีน้ำท่วม ถึง30ธันวาคม2554
บทความงานบัญชีที่น่าสนใจ
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า article
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!
สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้ยงต้น article
เถ้าแก่ใหม่ มาทางนี้ คำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบ
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนพาณิชย์
การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ประเภทของใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550
กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย article
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาสารพันกับ การซื้อหน่วยลงทุน RMF LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหาค่าลดหย่อนภาษี ภงด.90 ภงด.91
ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี article
การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร? article
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี article
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
การจำหน่ายหนี้สูญ
รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้
การขอคืนภาษี กรมสรรพากร เงินได้บุคคลธรรมดา
คำถามยอดนิยม RMF LTF
Tax Point จุดรับผิดทางภาษี
ข้อหารือภาษีอากร
กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง
ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมส่งเสริมการออมได้อย่างไร
ชีวิตดีมีคุณภาพ หลังวัยเกษียณกับประกันสังคม
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวนภาษีเงินได้ จะหักต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไรดี
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
ภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบจะต้องถูกปรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551
คำถาม-คำตอบ การตั้งราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
แนวปฎิบัติในการหักภาษีเงินได้ กรณีการส่งเสริมการขาย
ข้อควรระวัง การหักลดหย่อน กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อควรระวัง กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
คำถามที่พบบ่อย - บริษัทจำกัด
คำถามที่พบบ่อย - ทะเบียนพาณิชย์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
รวมบทความเกี่ยวกับบัญชีภาษี1
สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง ค่าลดหย่อน กรณี ผู้มีเงินได้/คู่สมรส
ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
สารพันปัญหา "เงินบริจาคและเงินสนับสนุนการศึกษา"
เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ครบเครื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รวมบทความบัญชีภาษีภาค3
เอกสารถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม
บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ใบกำกับภาษี กับการเปลี่ยนที่อยู่โดยส่วนราชการ
ค่าชดเชยแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคพรรคการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
คำถามยอดฮิต ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๒
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๑Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics