ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


บริการรับทำบัญชี

     

                           

การวางระบบบัญชี (Accounting system)
      โดยปกติการวางระบบบัญชี เป็นงานบริการอย่างหนึ่งของ Shaw ที่ต้องสามารถวางระบบบัญชีให้ลูกค้า  ตลอดจนชี้แจงวิธีการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมและรายงานข้อมูลทางการเงิน นอกจากนั้นจะต้องวางแผนการ   ควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับสินทรัพย์อุปกรณ์ต่างๆ ของธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด ระบบบัญชีที่ดี เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำมาซึ่งข้อมูลทางบัญชี เพื่อเป็นเครื่องวัดผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารสามารถควบคุมและดูแลธุรกิจได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นข้อมูลทางการบัญชีที่ดี ต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีมาตรฐานจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงาน

ประเภทการวางระบบบัญชีของ Shaw มีดังนี้

    1. การวางระบบบัญชีของกิจการใหม่ทั้งหมด
    2. การขยายระบบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อครอบคลุมถึงกิจการที่เกิดขึ้นใหม่
    3. การปรับปรุงระบบบัญชีและวิธีการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

แนวทางการปฏิบัติของการวางระบบบัญชี ได้แก่

    1. การควบคุมภายในที่ดี
    2. เอกสารและการจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นไปอย่างเหมาะสม
    3. การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและรวดเร็ว
    4. การรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์

การควบคุมภายใน (Internal Control)

      ธุรกิจทั่วไปจะต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกัน การควบคุมภายในกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่

      1. ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติ
      2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี
      3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  สำคัญ

      ดังนั้นกระบวนการดังกล่าว Shaw พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจหลายแห่งอาจประสบความล้มเหลวหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล   เนื่องจากการขาดการควบคุมที่ดี   การควบคุมภายในจึงเป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำบัญชีตามมาตราฐานการบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยระบบโปรแกรมบัญชี
ที่กรมสรรพากรยอมรับ

    ธุรกิจทุกประเภทจะต้องจดบันทึกรายการค้าหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา (Monetary Expressions in Accounts) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำเสนอมีประโยชน์มากที่สุด เพราะหน่วยเงินตรา ใช้เป็นสื่อแลกเปลี่ยนเศรษฐทรัพย์ และเป็นหน่วยวัดราคา รายการที่จดบันทึกไว้ จะนำมาจัดหมวดหมู่และสรุปผลในรูปรายงานการเงินหรืองบการเงินเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่ง รายงานการเงินจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจในงวดนั้น และฐานะการเงินในวันสิ้นงวดบัญชี

สำหรับบริการด้านบัญชี  Shaw  มีการจัดทำสมุดบันทึกรายการเบื้องต้นทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

      1. จัดทำสมุดรายวันซื้อ-ขาย
      2. จัดทำสมุดรายวันรับเงิน-จ่ายเงิน
      3. จัดทำบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
      4. จัดทำสมุดรายวันทั่วไป
      5. จัดทำบัญชีแยกประเภท
      6. จัดทำรายละเอียดบัญชีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
      7. จัดทำงบการเงินประจำปี

       ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตราฐาน
       Shaw  มีทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงตามวิชาชีพไว้รับใช้บริการท่าน ดังนี้

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

      เป็นกิจกรรมอิสระที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้บริการด้านการประเมินผลที่เที่ยงธรรม และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการปฏิบัติการ สำหรับธุรกิจการตรวจสอบภายใน ช่วยให้ธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนด โดยนำแนวปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีระเบียบวิธี มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล

รูปแบบและวิธีการตรวจสอบ

      1. แบบเต็มรูปแบบ ครอบคลุมงานทั้งองค์กร ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านการปฏิบัติการ และการบริหารงาน
      2. แบบเฉพาะกิจหรือเฉพาะหน่วยงาน จะช่วยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ หรือช่วยให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านการปฏิบัติการ รวมถึงระบบใดระบบหนึ่งในองค์กร เช่น ระบบจัดซื้อ ระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมด้านการเงิน ฯลฯ

การสอบบัญชี (Financial Audit)

      เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับ      ความถูกต้องของงบการเงินประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ การสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด นิติบุคคลจึงมีหน้าที่ต้องปิดบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบบัญชีและเซ็นรับรองงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี หรือประกาศของสภาวิชาชีพ กฎหมายกำหนดการตรวจสอบบัญชีงบการเงิน ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการ
      ดังนั้น  การสอบบัญชีจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่ง   ที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามและประเมินผล   เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ระบบควบคุมที่วางไว้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้หาทางแก้ไขจุดอ่อนของธุรกิจได้อย่างทันเหตุการณ์
      Shaw มีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐาน ปฏิบัติงานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไปและวางแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน เพื่อแสดงความเห็นและเสนอแนะต่อผู้บริหาร ให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่พบระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินของธุรกิจนั้น

 

 

 บริการรับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ทุกเดือน
 จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ.ง.ด. 1 (พร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.3, ภงด.53
 จัดทำแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
 ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี และปัญหาทางด้านภาษีสรรพากร
 ให้บริการให้คำปรึกษาจัดวางระบบบัญชีภายในของกิจการ
 ให้บริการจัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี โอนงานจากสำนักงานบัญชีเดิม
 ให้คำปรึกษาแนะนำกับพนักงานบัญชีของกิจการ 
 ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม บริการยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 
 จัดทำรายงานภาษีและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประจำรายเดือน
 รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคล ภงด.90,91
 ให้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเกี่ยวกับภาษีของกิจการ
 ให้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทจำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , ร้านค้า
 ให้บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ให้บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 ให้บริการรับจดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-329-1532 , 02-329-1652 โทรสาร 02-727-7533 

ติดต่อ คุณมนัสนันท์ , คุณชาญชัย
email :
shaw@thaitaxinfo.com

 

 


 Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics