ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง
ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 21/3/2551


 

         สำนักงานประกันสังคม  มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่         1 คนขึ้นไป  เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  ไม่เนื่องจากการทำงาน  รวมถึงการคลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และการว่างงาน  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  ซึ่งสิทธิต่าง ๆ นี้ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิในแต่ละกรณี  ได้แก่
         1.กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ไม่เนื่องจากการทำงานผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ 
            - สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุด  และควรให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ  ให้รับทราบ  โดยด่วน สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน  72  ชั่วโมงแรก
         2.กรณีทุพพลภาพ  อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์  คือ   
            2.1ได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ  2,000  บาท
            2.2ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือนร้อยละ  50  ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบตลอดชีวิต
            2.3ได้รับค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ     ตามประกาศสำนักงานประกันสังคมเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจำเป็นไม่เกิน  40,000  บาท
         3.กรณีตายอันไม่เนื่องจากการทำงาน  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์  คือ 
            - ผู้จัดการศพ  จะได้รับค่าทำศพ  40,000  บาท
            - ทายาทของผู้ตายจะได้รับเงินสงเคราะห์  ดังนี้
            3.1กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง  10  ปี  ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ตายหนึ่งเดือนครึ่ง
            3.2กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่  10  ปีขึ้นไปทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ตาย  5  เดือน

         4.กรณีคลอดบุตร  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์  คือผู้ประกันตนหญิง
            4.1ได้รับค่าคลอดบุตร  12,000  บาท
            4.2ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรร้อยละ  50  ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน
            ผู้ประกันตนชายที่มีภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน
            -ใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง โดยจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ  12,000  บาทแต่ไม่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 
           เป็นผู้ประกันตนทั้งสามีและภรรยา
           -ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้คนละ 2 ครั้ง ซึ่งขอแนะนำให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิของภรรยาก่อนเนื่องจากจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรด้วยนอกเหนือจากค่าคลอดบุตร  12,000  บาท      แต่อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  4  ครั้ง  โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตร  แล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก
         5.กรณีสงเคราะห์บุตร  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์  คือ 
            - ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ  350  บาทต่อบุตร  1  คน สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์เบิกได้คราวละไม่เกิน  2 คน
        6.กรณีชราภาพ  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์  คือ 
           - เงินบำนาญชราภาพ
           - ได้รับเมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ  180  เดือนอายุครบ  55  ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงโดยจะได้รับเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต
           -  เงินบำเหน็จชราภาพ
           - ได้รับเมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ  180  เดือน  อายุครบ  55  ปีบริบูรณ์  และความเป็นผู้   ประกันตนสิ้นสุดลงหรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายโดยจะได้รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
       7.กรณีว่างงาน  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์  คือ 
          - ผู้ประกันตนที่ว่างงานต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานและยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ณ สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับจากวันแรกที่ว่างงาน
          - ได้รับการจัดหางานให้ใหม่ตามความเหมาะสม
          - จะได้รับการฝึกฝีมือแรงงานตามความจำเป็นต่องานใหม่ที่จะได้รับแต่อย่างไรก็ตามการเกิดสิทธิประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ  ข้างต้นนั้นยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละกรณีด้วย ซึ่งจะแตกต่างกันไป       สำนักงานประกันสังคมจึงอยากเน้นย้ำผู้ประกันตนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเองก็ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุดอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.sso.go.th
                      -------------------------------------------------------- 
 ที่มา  :         ศูนย์สารนิเทศ  สายด่วนประกันสังคม  1506 
www.sso.go.th
คลังข้อมูลสำหรับผู้บริหารมือใหม่

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล article
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560 article
รวมบทความบัญชีภาษีและการบัญชี
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักแทนของเดิม10หลัก
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
ซ่อมบ้าน-รถน้ำท่วม เคลมภาษีได้ไม่เกินแสน
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีน้ำท่วม ถึง30ธันวาคม2554
บทความงานบัญชีที่น่าสนใจ
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า article
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!
สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้ยงต้น article
เถ้าแก่ใหม่ มาทางนี้ คำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบ
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนพาณิชย์
การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ประเภทของใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550
กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย article
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาสารพันกับ การซื้อหน่วยลงทุน RMF LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหาค่าลดหย่อนภาษี ภงด.90 ภงด.91
ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี article
การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร? article
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี article
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
การจำหน่ายหนี้สูญ
รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้
การขอคืนภาษี กรมสรรพากร เงินได้บุคคลธรรมดา
คำถามยอดนิยม RMF LTF
Tax Point จุดรับผิดทางภาษี
ข้อหารือภาษีอากร
กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมส่งเสริมการออมได้อย่างไร
ชีวิตดีมีคุณภาพ หลังวัยเกษียณกับประกันสังคม
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวนภาษีเงินได้ จะหักต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไรดี
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
ภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบจะต้องถูกปรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551
คำถาม-คำตอบ การตั้งราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
แนวปฎิบัติในการหักภาษีเงินได้ กรณีการส่งเสริมการขาย
ข้อควรระวัง การหักลดหย่อน กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อควรระวัง กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
คำถามที่พบบ่อย - บริษัทจำกัด
คำถามที่พบบ่อย - ทะเบียนพาณิชย์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
รวมบทความเกี่ยวกับบัญชีภาษี1
สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง ค่าลดหย่อน กรณี ผู้มีเงินได้/คู่สมรส
ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
สารพันปัญหา "เงินบริจาคและเงินสนับสนุนการศึกษา"
เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ครบเครื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รวมบทความบัญชีภาษีภาค3
เอกสารถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม
บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ใบกำกับภาษี กับการเปลี่ยนที่อยู่โดยส่วนราชการ
ค่าชดเชยแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคพรรคการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
คำถามยอดฮิต ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๒
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๑
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics