ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ประกาศ : 22/5/2551
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง

          ขณะนี้  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ณ วันที่ 11 มกราคม 2551  ได้กำหนดให้กิจการโรงเรียนในระบบ (โรงเรียนเอกชน) ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนต้องออกจากระบบประกันสังคม โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2551 ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในโรงเรียนเอกชนสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเรียกร้องรวมถึงปัญหาการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นหากผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวที่มีความประสงค์ จะเป็นผู้ประกันตนต่อ สามารถยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนทั้งนี้ต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ประกันตน มาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี  คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน สงเคราะห์บุตร  คลอดบุตร และชราภาพ โดยผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 จะต้องส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าขาดส่งเงินสบทบติดต่อกัน 3 เดือน จะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา39 จะสิ้นสุดลงได้ 5 กรณีคือ  1.ตาย  2.กลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  3.ลาออกจากมาตรา 39  4.ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน  5.ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน  
          สำหรับการส่งเงินสมทบในส่วนของ มาตรา 39 นั้น สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบในอัตราเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 432 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบได้ 4 วิธี  คือ  1.จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด  2.จ่ายเงินทางธนาณัติ  3.ส่งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  และธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด (มหาชน)  4.เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์และให้ทางธนาคารหักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  และล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลือกในการส่งเงินสมทบด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด (มหาชน)  ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 อีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องมีเงินเพียงพอเพื่อหักเงินสมทบในทุกเดือน  จำนวน เดือนละ 432 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท  ภายวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ หากนำส่งเงินสมทบดังกล่าวเกินกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
          สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ประกันตน ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตาม ดังนั้นหากผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในโรงเรียนเอกชนมีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อ  ควรรีบยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนี้ เพื่อรักษาสภาพการเป็นผู้ประกันตนต่อเพื่อรับการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมต่อไป
----------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ  สายด่วนประกันสังคม  1506 
www.sso.go.th
 
คลังข้อมูลสำหรับผู้บริหารมือใหม่

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล article
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560 article
รวมบทความบัญชีภาษีและการบัญชี
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักแทนของเดิม10หลัก
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
ซ่อมบ้าน-รถน้ำท่วม เคลมภาษีได้ไม่เกินแสน
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีน้ำท่วม ถึง30ธันวาคม2554
บทความงานบัญชีที่น่าสนใจ
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า article
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!
สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้ยงต้น article
เถ้าแก่ใหม่ มาทางนี้ คำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบ
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนพาณิชย์
การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ประเภทของใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550
กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย article
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาสารพันกับ การซื้อหน่วยลงทุน RMF LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหาค่าลดหย่อนภาษี ภงด.90 ภงด.91
ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี article
การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร? article
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี article
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
การจำหน่ายหนี้สูญ
รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้
การขอคืนภาษี กรมสรรพากร เงินได้บุคคลธรรมดา
คำถามยอดนิยม RMF LTF
Tax Point จุดรับผิดทางภาษี
ข้อหารือภาษีอากร
กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง
ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมส่งเสริมการออมได้อย่างไร
ชีวิตดีมีคุณภาพ หลังวัยเกษียณกับประกันสังคม
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวนภาษีเงินได้ จะหักต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไรดี
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
ภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบจะต้องถูกปรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551
คำถาม-คำตอบ การตั้งราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
แนวปฎิบัติในการหักภาษีเงินได้ กรณีการส่งเสริมการขาย
ข้อควรระวัง การหักลดหย่อน กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อควรระวัง กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
คำถามที่พบบ่อย - บริษัทจำกัด
คำถามที่พบบ่อย - ทะเบียนพาณิชย์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
รวมบทความเกี่ยวกับบัญชีภาษี1
สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง ค่าลดหย่อน กรณี ผู้มีเงินได้/คู่สมรส
ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
สารพันปัญหา "เงินบริจาคและเงินสนับสนุนการศึกษา"
เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ครบเครื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รวมบทความบัญชีภาษีภาค3
เอกสารถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม
บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ใบกำกับภาษี กับการเปลี่ยนที่อยู่โดยส่วนราชการ
ค่าชดเชยแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคพรรคการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
คำถามยอดฮิต ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๒
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๑
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics