ReadyPlanet.com
dot
dot
งานจดทะเบียน
dot
bulletจดพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
dot
บัญชี
dot
bulletแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตรวจค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
bulletขอหนังสือรับรอง/ขอสำเนารับรอง
bulletค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPD
dot
สอบบัญชี
dot
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletแจ้งสอบบัญชีกรมสรรพากร
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองTA
bulletตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletสถิติของผู้สอบบัญชี
dot
กฎหมาย
dot
bulletว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
bulletว่าด้วยความผิดห้างฯและบริษัท
dot
งานด้านภาษีอากร
dot
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletค้นหาข้อหารือภาษีอากร
bulletคำพิพากษาฏีกา
bulletคำสั่งกรมสรรพากร
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletหมายเลขโทรศัพท์สรรพากร
bullet::ปฎิทินภาษีอากร::
dot
งานด้านประกันสังคม
dot
bulletความรู้เรื่องประกันสังคม
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มงานประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน
bulletรายชื่อสถาพยาบาลของประกันสังคม
dot
108 พันเก้า
dot
bulletSetTrade.com
bulletUOB Broker
bulletรายงานราคาทองคำ
bulletราคาทองคำ
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletจองตั๋วเครื่องบิน
bulletตรวจผลสลากกินแบ่ง
bulletตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์
bulletReadyPlanet
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
bulletหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
bulletหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์สายกลาง
dot
Download
dot
bulletDownload เอกสารภาษี
bulletDownload เอกสารบัญชี
dot
Newsletter

dot


ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
Call Center สำหรับ SME
ShawAccountingOffice


แนวปฎิบัติในการหักภาษีเงินได้ กรณีการส่งเสริมการขาย

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 118/2545

เรื่อง      การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

 


 

 

        เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและแนะนำเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544 และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

       ข้อ   1   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ได้ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อซึ่งได้ซื้อสินค้าไปโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ หรือตามพฤติการณ์ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไปโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ เช่น ผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้ประกอบการขายปลีกหรือขายส่งสินค้าหรือผู้แทนจำหน่าย เมื่อผู้ขายสินค้าดังกล่าวจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ซึ่งอาจเป็นสัญญาระยะยาว ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ เงินส่วนลด หรือเงินอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่ผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินดังกล่าวจะคำนวณจากฐานการซื้อขายหรือคำนวณจากฐานอื่นใด เพื่อให้มีผลต่อการขาย การลดต้นทุน หรือลดรายจ่าย ของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย

                ตัวอย่าง

             (1) บริษัท ก จำกัด และบริษัทผู้แทนจำหน่าย มีข้อตกลงว่า เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการขายสินค้า บริษัท ก จำกัด จะใช้คูปองติดกับตัวสินค้าเป็นส่วนลดเงินสด เมื่อลูกค้านำสินค้าพร้อมคูปองมาชำระเงิน บริษัทผู้แทนจำหน่ายจะให้ส่วนลดเงินสดตามราคาคูปองนั้น และบริษัทผู้แทนจำหน่ายจะได้รับเงินชดเชยส่วนลดเงินสดตามคูปองนั้นคืนจากบริษัท ก จำกัด เงิน ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ก จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

            (2) บริษัท ข จำกัด ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ข จำกัด ได้ขายสินค้าให้แก่ร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งประกอบกิจการค้าปลีก มีข้อตกลงว่าร้านค้าฯ ไม่สามารถนำสินค้าจากแหล่งอื่นมาขาย จะต้องขายสินค้าของบริษัท ข จำกัด เท่านั้น โดยบริษัท ข จำกัด ต้องจ่ายค่าสิทธิประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าและจ่ายค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้า (Entrance fee) ให้แก่ร้านค้าฯ เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ข จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

             (3) บริษัท ค จำกัด และบริษัทผู้แทนจำหน่าย มีข้อตกลงว่า เพื่อเป็น หลักประกันการชำระหนี้ค่าสินค้าที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายซื้อจากบริษัท ค จำกัด บริษัท ค จำกัด ได้กำหนดให้บริษัทผู้แทนจำหน่ายซึ่งชำระหนี้ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินนำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้ธนาคารรับรองตั๋ว เมื่อบริษัทผู้แทนจำหน่ายชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารแล้ว บริษัท ค จำกัด จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการรับรองตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้แทนจำหน่ายในภายหลัง เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ค จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

             (4) บริษัท ง จำกัด และบริษัทผู้แทนจำหน่าย มีข้อตกลงว่า บริษัท ง จำกัด มีนโยบายยกเลิกคลังสินค้าทั่วประเทศและใช้สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับบริษัทผู้แทนจำหน่าย เป็นผลทำให้บริษัทผู้แทนจำหน่ายจะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศซึ่งต้องการติดต่อกับบริษัท ง จำกัด จะต้องโทรศัพท์ถึงสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร บริษัท ง จำกัด จึงจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโทรศัพท์ในส่วนที่เกินจากค่าโทรศัพท์ในเขตพื้นที่เดียวกันให้แก่บริษัทผู้แทนจำหน่าย เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ง จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

             (5) บริษัท จ จำกัด ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยส่งสินค้า ถึงบริษัทผู้แทนจำหน่าย ต่อมามีข้อตกลงกับบริษัทผู้แทนจำหน่ายว่า หากบริษัทผู้แทนจำหน่ายซื้อสินค้าจากบริษัท จ จำกัด โดยขนสินค้าเอง บริษัท จ จำกัด จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้แก่บริษัทผู้แทนจำหน่าย หรือจะลดราคาสินค้าให้แก่บริษัทผู้แทนจำหน่าย เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท จ จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

           (6) บริษัท ฉ จำกัด ประกอบกิจการขายกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์ มี ข้อตกลงกับบริษัทผู้แทนจำหน่ายว่า กรณีบริษัทผู้แทนจำหน่ายนำสินค้าที่ซื้อจากบริษัท ฉ จำกัด ไปจัดแสดงหรือติดตั้งให้เห็นสภาพการใช้งานจริง เช่น ปูกระเบื้องและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเป็นห้องน้ำ กรณีดังกล่าว เมื่อบริษัทผู้แทนจำหน่ายจ่ายค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างไปแล้ว บริษัท ฉ จำกัด จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างให้แก่บริษัทผู้แทนจำหน่าย เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ฉ จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

           (7) บริษัท ช จำกัด ประกอบกิจการขายสินค้า ได้มีการจัดสัมมนาให้แก่ บริษัทผู้แทนจำหน่ายเพื่อแนะนำสินค้าใหม่หรือเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสินค้าที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายซื้อจากบริษัท ช จำกัด ไปจำหน่าย และบางกรณีก็ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งทั้งสองกรณีบริษัท ช จำกัด มิได้เรียกเก็บค่าสัมมนาจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย และได้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเดินทางและค่าที่พักให้แก่บริษัทผู้แทนจำหน่ายด้วย เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ช จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

           (8) บริษัท ซ จำกัด ประกอบกิจการขายยางรถยนต์ มีข้อตกลงกับบริษัท ผู้แทนจำหน่ายว่า กรณีบริษัทผู้แทนจำหน่ายซื้อยางรถยนต์จากบริษัท ซ จำกัด ไปเพื่อขายได้ตามเป้าที่กำหนด บริษัท ซ จำกัด จะจ่ายส่วนลดภายหลัง (Rebate) โดยจะจ่ายในลักษณะเป็นใบลดหนี้ (Credit Note) เพื่อให้บริษัทผู้แทนจำหน่ายนำมาชำระหนี้ค่าซื้อยางรถยนต์ในคราวต่อไป เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ซ จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

           (9) บริษัท ฌ จำกัด เป็นผู้นำเข้ายาจากต่างประเทศ มีข้อตกลงกับบริษัท ผู้แทนจำหน่ายว่า บริษัท ฌ จำกัด จะให้ส่วนลดแก่บริษัทผู้แทนจำหน่ายในอัตราร้อยละ 35 ของราคาสินค้าที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายซื้อจากบริษัท ฌ จำกัด โดยให้บริษัทผู้แทนจำหน่ายรวบรวมยอดส่วนลดในแต่ละเดือนแล้วจัดส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินไปยังบริษัท ฌ จำกัด เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ฌ จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

          (10) บริษัท ญ จำกัด ประกอบกิจการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีข้อตกลงกับ บริษัทผู้แทนจำหน่ายว่า กรณีบริษัทผู้แทนจำหน่ายสามารถขายสินค้ารุ่นเก่าออกจากสต็อกได้ บริษัท ญ จำกัด จะจ่ายเป็นค่าอุดหนุน (Subsidize) มูลค่า 500 บาท ต่อ 1 เครื่อง เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ญ จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 

       ข้อ   2   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามข้อ 1 จ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย โดยจ่ายในลักษณะเป็นสิ่งของ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในวันที่ที่มีการส่งมอบสิ่งของ โดยคำนวณมูลค่าของสิ่งของตามราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ส่งมอบของนั้น ตามมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

       ข้อ   3   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามข้อ 1 จ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย โดยจ่ายในลักษณะเป็นใบลดหนี้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามวันที่ที่ออกใบลดหนี้นั้น

 

       ข้อ   4   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามข้อ 1 ได้ขาย สินค้าให้แก่ผู้ซื้อซึ่งซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ โดยมีการแถมสินค้าไปพร้อมกับสินค้าที่ขายซึ่งมูลค่าของสินค้าที่แถมไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขาย ไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้นจะเป็นสินค้าประเภท และชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือไม่ ผู้ขายสินค้าไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับมูลค่าของสินค้าที่แถม

 

       ข้อ   5   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามข้อ 1 ได้ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อซึ่งซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ โดยมีข้อตกลงให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนภายหลังจากที่ขายสินค้าไปแล้วซึ่งเป็นส่วนลดเงินสด หากการให้ส่วนลดดังกล่าวเป็นการให้ส่วนลดที่เป็นปกติตามประเพณีทางการค้า และได้มีการระบุเงื่อนไขส่วนลดเงินสดไว้ในใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษีให้ชัดเจน ส่วนลดดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

             ตัวอย่าง บริษัท ก จำกัด ประกอบกิจการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง มูลค่า 350,000 บาท มีเงื่อนไขการชำระราคาค่าสินค้าว่า ถ้าชำระภายใน 2 เดือน จะลดให้ 2,000 บาท หากบริษัท ก จำกัด ได้ระบุเงื่อนไขส่วนลดไว้ในใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษีให้ชัดเจน บริษัท ก จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 

       ข้อ   6   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามข้อ 1 ได้ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ขายสินค้าดังกล่าวจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

          (1) กรณีการขายสินค้าที่ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง และได้ขายในปริมาณซึ่งตามปกติวิสัยของผู้บริโภคนั้นจะนำสินค้าไปบริโภคหรือใช้สอย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ เช่น ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าเพียงเล็กน้อย เป็นต้น

         (2) กรณีการขายสินค้าที่ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง โดยมิได้มี วัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ เช่น การขายอาหารสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

          ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับกรณีผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ขายซึ่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง

           ตัวอย่าง บริษัท ฎ จำกัด ขายสินค้าให้แก่บริษัทผู้แทนจำหน่ายซึ่งโดยปกติบริษัทผู้แทนจำหน่ายซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ แต่ในบางกรณีบริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องการซื้อสินค้าของบริษัท ฎ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทผู้แทนจำหน่าย กรณีดังกล่าว เมื่อบริษัท ฎ จำกัด จ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัท ฎ จำกัด มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 

        ข้อ   7   ให้นำความในข้อ 1 ถึงข้อ 6 มาใช้บังคับสำหรับการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการซึ่งผู้ให้บริการทราบโดยชัดแจ้งว่าผู้รับบริการนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการต่อ หรือตามพฤติการณ์ผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการต่อแน่นอน

 

       ข้อ   8   รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายตามข้อ 1 ไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(8) และมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับจึงไม่ต้องนำเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายดังกล่าวไปรวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร

 

สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

 

วิชัย จึงรักเกียรติ

(นายวิชัย จึงรักเกียรติ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ที่มา  กรมสรรพากร / คำสั่งกรมสรรพากร

space
คลังข้อมูลสำหรับผู้บริหารมือใหม่

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล article
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปีภาษี 2560 article
รวมบทความบัญชีภาษีและการบัญชี
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักแทนของเดิม10หลัก
หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5
ซ่อมบ้าน-รถน้ำท่วม เคลมภาษีได้ไม่เกินแสน
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีน้ำท่วม ถึง30ธันวาคม2554
บทความงานบัญชีที่น่าสนใจ
จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไหนดีกว่า article
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!
สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้ยงต้น article
เถ้าแก่ใหม่ มาทางนี้ คำถามที่ผู้ประกอบการต้องตอบ
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนพาณิชย์
การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว
ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
ประเภทของใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550
กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย article
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาสารพันกับ การซื้อหน่วยลงทุน RMF LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหาค่าลดหย่อนภาษี ภงด.90 ภงด.91
ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี article
การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร? article
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี article
ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี
การจำหน่ายหนี้สูญ
รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้
การขอคืนภาษี กรมสรรพากร เงินได้บุคคลธรรมดา
คำถามยอดนิยม RMF LTF
Tax Point จุดรับผิดทางภาษี
ข้อหารือภาษีอากร
กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
ผู้ประกันตนได้สิทธิ 7 กรณี …มีอะไรบ้าง
ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม
ประกันสังคมส่งเสริมการออมได้อย่างไร
ชีวิตดีมีคุณภาพ หลังวัยเกษียณกับประกันสังคม
ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวนภาษีเงินได้ จะหักต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไรดี
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
ภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบจะต้องถูกปรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551
คำถาม-คำตอบ การตั้งราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
ข้อควรระวัง การหักลดหย่อน กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อควรระวัง กรณีใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
คำถามที่พบบ่อย - บริษัทจำกัด
คำถามที่พบบ่อย - ทะเบียนพาณิชย์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
รวมบทความเกี่ยวกับบัญชีภาษี1
สารพันปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง ค่าลดหย่อน กรณี ผู้มีเงินได้/คู่สมรส
ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน เนื่องจากนายจ้างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
สารพันปัญหา "เงินบริจาคและเงินสนับสนุนการศึกษา"
เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ครบเครื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รวมบทความบัญชีภาษีภาค3
เอกสารถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม
บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ใบกำกับภาษี กับการเปลี่ยนที่อยู่โดยส่วนราชการ
ค่าชดเชยแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคพรรคการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
คำถามยอดฮิต ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
ของขวัญกับการเสียภาษี
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๒
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" ตอนที่ ๑
มีอะไรใหม่ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552Copyright © 2006 - 2015 All Rights Reserved.

ThaiTaxINFO.com : Center Of Thailand Accounting and Tax Business INFOrmationweb metrics